Lưu trữ Danh mục: Lịch Sử

Sách Lịch sử ghi chép lại những sự kiện liên quan đến con người. Lịch sử là thuật ngữ chung có liên quan đến các sự kiện trong quá khứ cũng như những ghi nhớ, phát hiện, thu thập, tổ chức, trình bày, giải thích và thông tin về những sự kiện này.