Privacy Policy is information that informs users of the Website:

How does sachvui.co use personal information collected at this website? Please read the Privacy Policy carefully before using the website and providing personal information on this website.

When accessing the website: sachvui.co, you accept the terms described in our Privacy Policy. It is our policy to keep private user information received by the website private and we only use it for internal purposes. Rest assured that we respect user privacy, treat data with great care and absolutely do not share it with any 3rd party.

1. Information gathering


Personal information such as: Full name, Date/month/year of birth, gender, phone number, email, address, etc. voluntarily provided by users will be collected by us. This information is only used to serve the specific request of the user. In addition, we may collect certain additional information during the user’s use of the website. For example, the type of browser used to access the website, the date and time of access, the time spent on the page, the pages opened, etc. This information is used to analyze the user’s need to use the website. use, thereby improving the quality of the website as well as managing the website better.

2. Use of information


Purpose of collecting user information to build a website: sachvui.co becomes a website that provides useful information to users. Therefore, the use of information will serve the following activities:

Provide the information that users are looking for
Offer a number of utilities and support features for users in the process of using the website
Resolve issues related to disputes, arising when users use the website
Prevent activities that violate terms on the website: sachvui.co

3. Information sharing


We know that personal information is a very important part for users. Therefore, we commit not to buy, sell, exchange or share with any other 3rd party. We only share user information in the following cases:

We only give out personal information when we know for sure that the sharing is legal, protecting the rights and property of users and ours or other 3rd parties.
Upon legal request from a competent authority or when we believe it is necessary to comply with legal requirements.
In other cases, we will contact and notify users of having to provide personal information to a 3rd party. And this can only be done when receiving the consent of the user.

4. Information security


One important thing you need to understand is to protect your personal information. We are not responsible for users’ self-disclosure of their personal information.

We are committed not to intentionally disclose customer information, not to sell or share information for commercial purposes.

We emphasize that we are very concerned about your interests in the protection of personal information, so in case you have comments or questions regarding our privacy policy, please contact us. :

Note: This privacy policy is only applied at: chuyengia maylocnuoc.vn. We reserve the right to make changes to this policy. All changes will be reflected on this website.

5. Application period


This policy is in effect for the duration of this website.


Chính sách bảo mật là thông tin thông báo cho người dùng biết Website:

sachvui.co sử dụng thông tin cá nhân của người dùng được thu thập tại trang web này như thế nào. Hãy đọc thật kỹ Chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web và cung cấp thông tin cá nhân trên trang web này.

Khi truy cập vào website: sachvui.co là bạn đã CHẤP NHẬN những điều khoản được mô tả trong Chính sách bảo mật mà chúng tôi đưa ra. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân của người dùng mà trang web nhận được và chúng tôi chỉ sử dụng nó cho mục đích nội bộ. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, xử lý dữ tuyệt cẩn trọng và tuyệt đối không chia sẻ với bất kỳ bên thứ 3.

1. Thu thập thông tin

Các thông tin cá nhân như: Họ tên, Ngày/tháng/năm sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ,…được người dùng tự nguyện cung cấp sẽ được chúng tôi thu thập. Các thông tin này chỉ được sử dụng để phục vụ yêu cầu cụ thể của người dùng. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin nhất định trong quá trình sử dụng trang web của người dùng. Ví dụ như loại trình duyệt dùng để truy cập vào trang web, ngày giờ truy cập, thời gian ở trên trang, các trang đã mở,..Những thông tin này được sử dụng để phân tích nhu cầu sử dụng trang web của người dùng, từ đó cải thiện chất lượng trang web cũng như quản lý trang web được  tốt hơn.

2. Sử dụng thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin người dùng nhằm xây dụng website: sachvui.co trở thành trang web cung cấp thông tin hữu ích đến người dùng. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ cho các hoạt  động:

  • Cung cấp các thông tin mà người dùng đang tìm kiếm
  • Đưa ra một số tiện ích, tính năng hỗ trợ cho người dùng trong quá trình sử dụng website
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp, phát sinh khi người dùng sử dụng website
  • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm điều khoản trên website: sachvui.co

3. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi biết rằng thông tin cá nhân là một phần rất quan trọng đối với người dùng. Vì thế, chúng tôi cam kết không mua bán, trao đổi, chia sẻ với bên thứ 3 nào khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin người dùng trong những trường hợp như sau:

  • Chúng tôi chỉ đưa thông tin cá nhân khi biết chắc chắn rằng việc đưa thông tin là đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người dùng và của chúng tôi hoặc các bên thứ 3 khác.
  • Theo yêu cầu pháp lý từ một cơ quan có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi tin đó là việc cần làm nhằm tuân thủ các yêu cầu về pháp luật.
  • Những trường hợp khác, chúng tôi sẽ liên hệ và thông báo tới người dùng việc phải cung cấp thông tin cá nhân cho 1 bên thứ 3. Và việc này chỉ được thực hiện khi nhận được sự đồng ý của người dùng.

4. Bảo mật thông tin

Một điều quan trọng bạn cần phải hiểu đó là tự bảo vệ thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với việc người dùng tự làm lộ thông tin cá nhân của mình.

Chúng tôi cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Lưu ‎ ý: Chính sách bảo mật thông tin này chỉ được áp dụng tại: chuyengia maylocnuoc.vn. Chúng tôi giữ quyền thực hiện các thay đổi trong chính sách này. Tất cả thay đổi sẽ được phản ánh trên trang web này.

5. Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.